2. Klasse - Unit 5

Topics: Adjectives, comparatives, as ... as, superlatives

Erklärvideo: Steigerung

🎮 Comparative GameComparatives 1Comparatives 1Comparatives 2Comparatives 2ComparativesComparativesComparativesComperative or SuperlativeComparative vs superlativeSuperlativeSuperlativeAdjectives
Teile diese Seite